Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY i Zwrot zakupionego towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 – dalej jako „Ustawa”) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu), w szczególności poprzez:

-        przesłanie wiadomości e-mail, na adres mailowy sklepu,

-        w formie pisemnej, na adres korespondencyjny sklepu.

 1. Sklep niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Klienta adres mailowy.
 2. Zgodnie z Ustawą, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

-        dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

-        bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

-        kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać 
w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 1. Zgodnie z Ustawą, prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 pkt 1-18 Ustawy, 
  w szczególności w przypadku umowy:

-        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

-        w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 1. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany zwrócić towar niezwłocznie do sklepu, to jest nie później niż w terminie 14 dni na adres korespondencyjny Sklepu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) ponosi Klient bacząc przy tym, aby wybrać sposób przesyłki gwarantujący dostawę towaru w stanie nie uszkodzonym. Istnieje możliwość osobistego zwrotu produktu bezpośrednio w placówce sprzedaży stacjonarnej Sklepu.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Wraz z produktami jest przekazywana karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi. Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 5. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, klient powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę Sklepu.

 

Reklamacja

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie dokonanego zamówienia. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sklep ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać wysłane drogą mailową lub korespondencyjnie na adres sklepu i zawierać: mię i nazwisko klienta oraz jego adres 
  e-mail, opis wadliwości produktu, datę zakupu oraz względnie - zdjęcia uszkodzenia produktu.
 3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie sklep powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 5. W przypadku reklamacji dotyczących uprawnień z gwarancji, należy kontaktować się z producentem, wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej.
 6. Zwrot produktu w wyniku realizacji prawa do reklamacji odbywa się na koszt Sklepu. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych po dniu wydania produktu sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Klient może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje 
  o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są 
  w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 
Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

Z.P.U.H Piotr Olszar
44-310 Radlin, ul. Rybnicka 125
tel. 032 750 12 60

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

Kontakt mailowy: biuro@olszar-sklep.pl lub klik-> Formularz kontaktowy <- klik

Zwroty i reklamacje: zwroty.reklamacje@olszar-sklep.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl